Reoveepuhastus

Toila ja Voka alevike reoveepuhastid koosnevad kahest bioloogilisest kestvusõhutusega rõngaspuhastist PRP-300. Reoveepuhastus jaguneb mehaaniliseks- ja bioloogiliseks puhastuseks: 

Reovee mehhaaniline puhastus tugineb füüsikalistele meetoditele, mille ülesanne on lahustumatute võõriste eemaldamine reoveest füüsikaliste võtetega nagu kurnamine, sõelumine või setitamine. Ujuvpraht jääb pidama võrele või sõeltele, mineraalsed võõrised liivapüünisesse ja orgaaniline heljum eelsetitisse. Reovesi voolab isevoolselt läbi kruvivõre liivapüünisesse. Kruvivõres eemaldatakse reoveest toidujäätmed, vees lahustumatud osakesed või muud tahked võõrised. Eemaldatud jäätmed paigutatakse jäätmemahutisse ning antakse üle kohaliku omavalitsuse jäätmevedajale. 

Liivapüünis on mõeldud reovees oleva peene mineraalse aine eraldamiseks, mis sattudes pumpadesse või teistesse mehaanilistesse seadmetesse võib neid oma abrasiivse toimega kahjustada. Konstrueerimise põhimõtteks on see, et orgaanilised hõljuvained ei tohi liivapüüduris välja settida, vaid peavad koos reoveega liikuma järgnevatesse seadmetesse. Liivapüüniseid kasutatakse puhastusseadmetel vooluhulgaga üle 100 m3. Liivapüünise läbinud reovesi voolab isevoolselt läbi jaotuskaevu kahte aeratsioonikambrisse, kus leiab aset reovees oleva orgaanilise aine lagundamine.

  
Reovee bioloogiline puhastus toimub aeroobses keskkonnas aktiivmudamenetlusel ehk tänu mikroorganismide elutegevusele. Puhastatavat reovett segatakse ja õhustatakse aerotankis, kus bakterid moodustavad helbeid ning kuhu kinnituvad algloomad ja teised organismid. Mikroorganismid kasutavad vett reostavat orgaanilist ainet toiduks, kuid peale toidu on mikroorganismidel tarvis elutegevuseks ka õhku. Puhastuseks on tarvis, et puutuksid kokku reovesi, elusorganismid ja hapnik, sellega luuakse soodsad tingimused mikroobidele orgaanilise aine lagundamiseks. Aktiivmudas sisalduvad mikroorganismid suudavad veest eraldada lahustunud orgaanilisi aineid ja absorbeerivad kolloidosakesi. Peale aktiivmuda töötlust suunatakse heitvesi setitisse, kus aktiivmuda eraldatakse puhastatud heitveest. Eraldatud heitvesi suunatakse suublasse.  

 

 

 

 Foto Toila aleviku reoveepuhastist  

 

 

 


Foto puhastusprotsessi läbinud heitveest