Voka alevik

AS Toila V.V. osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust oma ja renditud vara baasil.
Igapäevases joogiveetootmises on viis puurkaevu - Voka alevik, Voka tööstussektor, Toila Gümnaasium, Toila alevik ja Toila sadam.

Voka alevik

Veekasutus toimub Kambriumi-Vendi Gdovi (V2gd) veekihi avavast puurkaevust.
Voka aleviku veetöötlusjaam on kaheastmeline joogiveepumpla, kus toimub:

1. toorvee pumpamine
2. toorvee õhustamine
3. filtreerimine läbi raua- ja mangaanieraldusfiltrite
4. puhastatud vee suunamine joogiveemahutisse
5. teise astme pumpadega joogivee võrku suunamine

Toorvee õhustamine ehk aereerimine on vajalik, kuna raua- ja mangaaniosakesed on põhjavee keskkonnatingimuste tõttu kahevalentsed ja lahustunud kujul. Mõlema elemendi veest eemaldamine põhineb vee oksüdeerimisel (hapnikuga reageerimisel), mille tulemusena raua ja mangaani oksüdatsiooniaste kasvab ja vees moodustuvad kolmevalentsed lahustamatud raua- ja mangaaniühendid - seejärel saab tekkinud ühendeid mehhaanilise filtreerimise teel veest eemaldada. 

Eemaldamiseks kasutatakse raua - ja mangaanieraldusfiltreid, mis põhineb mehhaanilisel filtreerimisel läbi erinevate kivifraktsioonide.
Filtreeritud vesi suunatakse joogiveemahutisse, misjärel tekivad atmosfäärirõhul soodsad tingimused gaaside jms põhjavees sisalduvate osakeste eraldamiseks.

Voka tööstussektori pumbajaamas toimub veehaare Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi Gdovi veekihist. Tööstusektori pumbajaamas on raua- ja mangaanieraldusskeem identne Voka aleviku veetöötlusega, kuid tegemist on üheastmelise pumplaga - st puudub joogiveemahuti. Aereeritud ja filtreeritud joogivesi suunatakse otse võrku.