Haldusala ja põhinäitajad

Ettevõtte aastased põhinäitajad:

1. Väljapumbatud veekogus ca 63 000 m³
2.  Müüdud veekogus ca 50 000 m³
3.  Puhastatud ja keskkonda juhitud heitvee kogus ca 105 000 m³ 
4. Soojusenergia tootmine ca 2000 MWh


Teenuste osutamiseks on ettevõtte haldusalas:

5 puurkaev-pumplat
1. Toila aleviku veetöötlusjaam (valminud 2013. aastal)
2. Voka aleviku veetöötlusjaam (rekonstrueeritud 2015. aastal)
3. Toila sadama puurkaev-pumpla (vahetatud rauaeraldusfilter 2015. aastal)
4. Voka aleviku tööstussektori puurkaev-pumpla (reservis, kasutusvalmis)
5. Toila Gümnaasiumi piirkonna puurkaev-pumpla (reservis, kasutusvalmis)

3 reoveepuhastit
1. Toila aleviku reoveepuhasti (aktiivmudapuhasti, rekonstrueeritud 2007)
2. Voka aleviku reoveepuhasti (aktiivmudapuhasti, rekonstrueeritud osaliselt 2005)
3. Toila Gümnaasiumi piirkonna reoveepuhasti (keemiline fosfori sadestus)

Torustikke ja reoveepumplaid
1. 17 km veetorustikku
2. 21 km kanalisatsioonitorusikku
3. 12 reoveepumplat (3 Vokas ja 9 Toilas)

11 katlamaja, sh 8 maagaasi- ja 3 põlevkiviõli katlamaja:
1. Toila vallamaja
2. Toila lasteaed
3. Pühaoru tn katlamaja
4. Merepuiestee katlamaja

5. Toila Gümnaasium
6. Voka lasteaed
7. Voka spordihoone
8. Voka olmehoone 

9. Kohtla-Nõmme kool
10. Kohtla-Nõmme rahvamaja
11. Kohtla-Nõmme lastekodu