KIK projektid

7. Voka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Eesmärk ja tulemus

Olemasolev veetorustik rekonstrueeritakse Tiigi, Pargi, Metsapargi, Männiku, Metsa tänavatel ja Narva mnt piirkonnas. Osaliselt rajatakse Voka alevikku ringvõrk, mis parandab veevarustuse töökindlust, paraneb joogiveekvaliteet ning rõhu probleemid torustikus. Rajatud torustikud, mis on ehitatud läbi kinnistute ja hoonete, tuuakse võimalusel avalikule maale. Torustikud rajatakse õigele rajamissügavusele, et vähendada külmumisohtu. Rekonstrueeritava veetorustiku pikkus ca 3 km.

Olemasolev kanalisatsioonitorustik rekonstrueeritakse Tiigi, Pargi, Metsapargi, Männiku, Metsa tänavatel ja Narva mnt piirkonnas. Torustikud, mis on rajatud kinnistutele tuuakse võimalusel teedele ning hoonetest läbitoodud torustikud paigutatakse ümber kinnistutele. Rekonstrueeritava kanalisatsioonitorustiku pikkus ca 2,1 km. Lisaks rekonstrueeritakse Narva mnt ja Tiigi tn reoveepumplad.  
 
Projekti tulemusena paraneb Voka aleviku elanike joogivee- ja teenusekvaliteet ning parandatakse joogiveevarustuse töökindlust. Ringvõrgu loomisega paraneb märkimisväärselt joogivee varustuskindlus ja süsteemi töökindlus. 
Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega väheneb infiltratsioon, millega kaasneb keskkonna säästlikum kasutus. Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega tagatakse elanikele parem teenus ning vähenevad kanalisatsiooniummistused.
Rekonstrueerimistööde tulemusena tuuakse võimalusel kinnistutele rajatud torustikud teede alla ning läbi hoonete rajatud torustikud tuuakse avalikule maale.

Projekti eeldatav maksumus kokku 499 854 eurot.

Esitasime SA KIK Keskkonnaprogrammi 2020. aasta I taotlusvooru rahastustaotluse ja küsisime toetust projekti elluviimiseks summas ca 325 000 eurot.
Kuigi rahastustaotluses puuduseid ei esinenud otsustas Keskkonnainvesteeringute Keskus mitte toetada Voka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimist 2020. aasta kevadises voorus.
 
Esitame rahastustaotluse esimesel võimalusel uuesti, tõenäoliselt 2021. aasta kevadel.
 

6. Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ÜVK rajamine (2019-2020)

​Olukorra kirjeldus
Projektiga on ette nähtud Toila alevikus Uus- ja Kirsi tänaval ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rajamine ning liitumispunktide ehitamine. Liiva tänava piirkonnas on juba olemas AS-le Toila V.V. kuulub ühisveevärgi toru, kuid puuduvad veevarustuse liitumispunktid ja ühiskanalisatsiooni torustik. Põllu tänava piirkonnas puudub ühiskanalisatsiooni torustik. 

Eesmärk ja tulemus
Projekti eesmärk on teostada Toila alevikus Uus, Liiva, Põllu ja Kirsi tänavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemi vastavusse viimine Eesti seaduste ning määruste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.

Projekti realiseerumisel on Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tänavatel olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud ja liitumispunktid kõikidele nimetatud tänavate kinnistutele. Rajatakse 64 liitumispunkti, 2 reoveepumplat, 2 tuletõrjehüdranti, ca 2 km ühiskanalisatsiooni- ja 1,5 km ühisveevärgi torustikku.

Projekti maksumus on käibemaksuta 429 612 eurot, millest SA KIK toetus on 300 729 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija on AS Toila V.V.

Projekteerimis- ja ehitustööde teostajaks on OÜ Pipes Building
Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.

 

5. Toila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (2017-2018)

Olukorra kirjeldus
Olemasolev amortiseerunud magistraaltorustik DN200 mm on oluline alevikku läbiv torustik, mis koosneb muhvühendustega malmtorudest (muhvid on tihendatud rasvanööri ja tinaga). Lisaks on amortiseerunud Nurme-, Merepuiestee- ja Pühaoru tn kanalisatsioonitorustik ning -kaevud kogu ulatuses. Paljud kaevud on ehitatud telliskividest, mis on lagunenud ning osaliselt kaevudesse kukkunud. Väga sagedased on kanalisatsiooniummistused Pühaoru tänaval, mille kaudu juhitakse Merepuiesteel ja Pühaoru tänaval ning Toila-Oru pargis tekkiv reovesi Toila reoveepuhastisse. Tellitud toru-uuringu tulemusena selgus, et Pühaoru tn kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud, tekkinud on torustiku läbivajumised ning taimede juured on tunginud läbi nii kanalisatsioonitorustiku muhvidest, kui ka mõradest. 

Eesmärk ja tulemus
Kavas on rekonstrueerida Toila aleviku ühisveevärgi magistraaltorustik (DN200) alates Nõlva tn 18 asuvast veetöötlusjaamast kuni Pühaoru tn lõpuni, sh Nurme-, Oru-, Merepuiestee- ja Pühaoru tänava ühisveevärgi torustik. Rekonstrueerimismahtu kuulub ka ühendustorustike uuendamine liitumispunktideni. Lisaks on kavas rekonstrueerida samal trassil paiknevad reovee kanalisatsioonitorustikud, sh kaevud, mis on tänaseks kogu ulatuses amortiseerunud.

Projekti maksumus on käibemaksuta 231 035 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 161 724 eurot.
Tööde eeldatav lõpp 06.2018

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija on AS Toila V.V.

Projekteerimis- ja ehitustööd teostas edukalt ettevõte OÜ Pipes Building.
Omanikujärelevalvet teostas AS Infragate Eesti.

 

4. Toila Lepa tn ÜVK rajamine (2017-2018)

Olukorra kirjeldus
Lepa tänaval on käesoleval ajal 26 elamut ning 52 elanikku, kellel puudub ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Elanike veevarustus põhineb  oma salv- ja puurkaevudel, mille veekvaliteet ei vasta kohati nõuetele, kinnistute kaevud on perioodiliselt aastaid tühjad, mistõttu elanikel puudub normaalseks eluks hädavajalik veevarustus. Kinnistutel tekkiv reovesi kogutakse kogumismahutitesse, nende tühjendus on korraldatud elanike poolt. Kogumismahutite seisukorra kohta täpsem ülevaade puudub, kuid eeldatavalt ei ole kõik mahutid vettpidavad.

Eesmärk ja tulemus
Projekti elluviimisega on võimalik tagada Lepa tn elanikele Toila aleviku ühisveevärgi joogivesi, mis vastab kõikidele määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele ning kanalisatsiooni ärajuhtimine. Seoses sellega täidetakse kohustust arendada ÜVK'd arengukava alusel.

Projekti maksumus on käibemaksuta 168 719 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 113 748 eurot.
Tööde eeldatav lõpp 08.2018

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija on AS Toila V.V.

Projekteerimis- ja ehitustööd teostas edukalt ettevõte OÜ Pipes Building.
Omanikujärelevalvet teostas AS Infragate Eesti.
 

3. Toila Gümnaasiumi ühendamine Toila aleviku ühisveevärgiga (2015)

Olukorra kirjeldus
Toila Gümnaasiumi piirkonna veevõrku antav joogivesi ei vastanud nõuetele, kuna veetöötlusseadmed olid amortiseerunud. Projekti eesmärgiks oli leida lahendus Toila Gümnaasiumi piirkonna veetarbijate varustamiseks joogiveega, mis oma kvaliteedilt ja omadustelt vastab Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 kehtestatud “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele.

Eesmärk ja tulemus
Vastavalt Toila valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kavale tuleb Toila Gümnaasiumi piirkonna veevõrk ühendada Toila aleviku ühisveevärgiga.
Selleks ehitati välja 670 meetrine veetorustk läbimõõduga 110 mm, mis rajati alates Toila Gümnaasiumi läheduses olevast pumplahoonest kuni Lõokese tänava juures asuva Toila aleviku veevõrgu torustikuni.

Projekti maksumus käibemaksuta 33 318 eurot, millest SA Keskonnainvesteeringute Keskus toetus moodustas 28 321 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija on AS Toila V.V.

 

2. Voka aleviku joogivee kvaliteedinõuetele vastavusse viimine (2014)

Olukorra kirjeldus
Voka aleviku puurkaevpumplate VP-2/VP-2A veetöötlusseadmed olid amortiseerunud ja ei taganud alevikule nõuetele vastavat joogivett. Seadmeid hooldati regulaarselt, kuid seadmed oli algselt aladimensioneeritud ning ülekoormuse tõttu olid seadmed ka tugevate mehhaanilise kulumise tunnustega. Veevärgiveest võetud korduvad veeanalüüsid näitasid jääkraua ja jääkmangaani ülenormatiivset sisaldust.

Eesmärk ja tulemus
Projekti eesmärk oli asendada amortiseerunud veetöötlusseadmed, pumbad ja torustikud, millega saavutati Voka aleviku joogivee kvaliteedi viimine vastavusse sotsiaalministri määruse nr. 82 31.07.01 ”Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele.

Projekti maksumus käibemaksuta 70 475 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus moodustas 59 904 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija AS Toila V.V.
 

 

1. Toila aleviku veekäitlusjaama renoveerimine (2013)

Eesmärk
Lahendatakse ära olemasoleva puurkaevu vee kõrge raua- ja magaanisisaldus, kloriidide ja radionukleiidide sisaldus. Samuti vees oleva rohke gaasi ja radioaktiivse radooni sisaldus, mille tulemusel on võimalik Toila alevikku varustada korraliku joogiveega.

Projekti maksumus 363 881 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus moodustas 290 399 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija Toila Vallavalitsus.