Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 Liitujale

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

1. Liitumistaotluse esitamine

Vastavalt kehtivale Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjale tuleb liitumiseks esitada AS-le Toila V.V. LIITUMISTAOTLUS.

 

2. Tehniliste tingimuste väljastamine

AS Toila V.V. väljastab liitujale tehnilised tingimused 30 kalendripäeva jooksul alates liitumistaotluse esitamisest.
Tehniliste tingimustega määratakse kinnistusiseste torustike projekteerimise nõuded, veemõõdusõlme tehnilised tingimused ja määrame võimalikud liitumispunktid.

 

3. Liitumisprojekti koostamine ja kooskõlastamine

Projekti koostamiseks tuleb pöörduda tegevusluba omava projekteerija poole, kes koostab liitumisprojekti või ehitusprojekti vastavalt AS Toila V.V. poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ning tagab, et koostatud projekt vastab tehnilistele nõuetele.
AS Toila V.V aktsepteerib ehitusprojekti liitumisprojektina. Koostatud projekt tuleb esitada AS-le Toila V.V. kooskõlastamiseks.

 

4. Liitumisleping ja liitumistasu

Liitumislepingu sõlmime peale liitumisprojekti kooskõlastamist. Liitumistasu suuruse arvutab AS Toila V.V. vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele, Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumiseeskirjale ja AS Toila V.V. liitumistasu arvutamise metoodikale.
Liitumistasu suurus sõltub kinnistu liitumiseks vajalike torustike ja liitumispunktide ehitamise maksumusest. Liitumispunktide asukoht on üldjuhul 1 meeter kinnistu piirist väljaspool.

 

5. Kinnistusiseste torustike ja veemõõdusõlme ehitus

Kinnistusiseste torustike ehitustöödega võib alustada pärast liitumisprojekti kooskõlastamist ja liitumislepingu sõlmimist. Torustiku ehituse liitumispunktist hooneni korraldab liituja. Torustike ehitustöid tohib teostada vastavat pädevust omav isik.   
Ehitustööde alustamisest tuleb teavitada AS Toila V.V. vähemalt 1 tööpäev enne kaevetöid e-postiga vesi@toila.ee või telefonil 33 98 285.
Enne kaeviku sulgemist on liituja kohustatud AS Toila V.V. esindajale ette näitama kinnistusisese torustiku ühenduse liitumispunktidega. Ühendustest ja kinnistusisestest torustikest lahtises kaevikus tuleb teha pildid ning esitada need koos teostusjoonisega AS-le Toila V.V.
Teostusjoonis tuleb esitada digitaalselt dwg-formaadis. Teostusjoonisel peab olema vähemalt torustike ja kaevude asukoht, materjal, kõrgus ja läbimõõt.

Veemõõdusõlm tuleb ehitada vastavalt AS Toila V.V. poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Juhul, kui kinnistusisene torustik ei ole ehitatud vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele ja esitatud projektile, siis võib AS Toila V.V. keelduda müügilepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

 

6. Müügilepingu sõlmimine


Liituja on kohustatud koheselt pärast ehitustööde lõppemist teavitama ning sõlmima AS-iga Toila V.V. müügilepingu. Müügilepingu sõlmimiseks tuleb liitujal esitada AVALDUS.


 

 

 

 
Web2