Teade Toilas Lepa tn rahastustaotluse mitterahastamise kohta

Lähtudes taotluste hindamise kriteeriumidest, ei saa SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 2016. aasta 2016-1 voorust rahastada AS Toila V.V. projektitaotlust "Toila Lepa tn ÜVK rajamine".

Taotlustele kehtestatud nõuded tulenevad keskkonnatasude seadusest, keskkonnaministri määrusest nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord“ ning KIKi finantseerimise korrast. KIK teostab esimeses etapis rahastamiseks laekunud projektitaotluste osas vastavushindamise ning esitab seejärel taotlused sisuliseks hindamiseks Keskkonnaministeeriumile. Keskkonnatasude seaduse § 59 kohaselt korraldab keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise Keskkonnaministeerium. Projektitaotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb SA KIK nõukogu. 

Projektid võivad hindamisel koguda kuni 100 hindepunkti. Rahastada saab projekte mis koguvad vähemalt 60 hindepunkti. AS Toila V.V. projekt kogus 67,58 hindepunkti. Rahaliste vahendite nappuse tõttu esitati rahastamisele reoveekäitluse alamprogrammi taotlused mis olid saanud hindepunkte 67,88 ja enam.