Toetus KIKi keskkonnaprogrammist

20.06.2017 toimus KIK nõukogu koosolek, mille käigus otsustati läbi keskkonnaprogrammi toeatada AS Toila V.V. rahastustaotlusi:

1. Toila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (joogivee magistraaltorustik alates veetöötlusjaamast, sh Nurme-, Merepuiestee- ja Pühaoru tn ühisvee- ja kanalisatsioonitorustik)
Maksumus 242 050 eurot, toetuse summa 169 435 eurot;

2. Toila Lepa tn ÜVK rajamine (22 elamut, ca 52 inimest saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni)
Maksumus 162 497 eurot, toetuse summa 113 748 eurot.